0

Kim Hyun Joong nói về những khó khăn mà các nhân viên phải làm khi quay phim