0

Kris (EXO) đã làm mọi người thực sự tưởng rằng anh là người Hàn Quốc