0

Miryo và Narsha thành lập nhóm nhỏ đầu tiên của Brown Eyed Girls