0

Nam Young Joo của “K-Pop Star 3″ chuẩn bị ra mắt dưới tên công ty JJ Holic Media