1

Phỏng vấn T-ARA (Phần 1): Thay vì giải thích, họ luôn tự phản ánh… / Các thành viên T-ARA bày tỏ lòng thành với nhau