0

Phỏng vấn T-ARA (Phần 2) : “Ở bên nhau mới có thể đạt kết quả tốt nhất.”