0

PSY nhận Giấy chứng nhận kỷ lục Guinness thế giới cho “Gangnam Style”