0

Quản lý Jjangmae của 2NE1 sẽ chuyển sang làm quản lý cho WINNER