0

Rain cảm thấy như trúng số sau khi chung nhóm với Lee Kwang Soo