0

Rain xuất hiện lần đầu tiền kể từ sau khi xuất ngũ