1

SM Entertainment xóa bỏ nhầm lẫn, giải thích rằng EXO không biểu diễn ‘Miracles in December’ như một nhóm nhỏ