0

SM nói concert của EXO vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch