0

SNSD Hyoyeon biến thành người quản lí trong 1 ngày.