0

Super Junior, EXO-K, f(x), Juniel, và các nghệ sĩ khác nhận giải thưởng tại ’19th Acting Prize of Republic Korea’