0

T-ARA :“Areum đang chăm chỉ luyện tập hằng ngày để ra mắt solo.” + “Chúng tôi học được nhiều điều từ những bài viết và bình luận tiêu cực.”