0

Tân binh với giọng ca trầm NC.A cuối cùng cũng lộ chân dung