0

Tất cả 12 thành viên của EXO sẽ trở thành gương mặt của “Sunny10″