2

Từ đầu năm 2012 đến nay: Có tới 30 nhóm nhạc Idol debut!