0

WINNER: “Nếu không chiến thắng, có lẽ chúng tôi đã cạo đầu rồi”