0

YANG HUYN SUK nói rõ những gì có thể xảy ra với đội thua trong chương trình thực tế “WIN”