1

YG Entertainment cập nhật fans về Team B và phát hành online tập đặc biệt về hậu trường của ” WIN”