1

Perfect All-kill thứ 5 của Park Bom trong năm 2011