1

3 thành viên ra đi, “Real Men” nạp thêm Henry, K. Will, Park Gun Hyung & Chun Jung Myung