1

APink Jung Eun Ji có phải là mẫu người lí tưởng của ZE:A Park Hyun Sik?