0

Ara (Hello Venus) và Park Sun Ho sẽ xuất hiện trong “Golden Rainbow”