1

Bora (SISTAR) chọn Minhyuk (CNBLUE) thay vì chọn Yonghwa