1

Các thành viên BEAST sỉ nhục trưởng nhóm Doojoon trên chương trình Weekly Idol