0

(City Conquest) Kim Hyun Joong ôm chặt Jung Yumi