0

CL (2NE1) khoe hình thể tuyệt vời của mình trong CF cho “Vitamin Water”