0

Doojoon (B2ST) nói về tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường trong “Showtime”