0

EXO biểu diễn “Open Arms” trong chương trình mới “A song for you” của KBS