0

G-Dragon, T.O.P, Bang Yong Guk, Zico là “Best specialty idol group” theo 1 cuộc khảo sát