0

Girl’s Day đã rất nản lòng khi thấy các nhóm nhạc nữ khác thành công trước mình