0

Insoo (MYNAME) trở thành ứng viên thứ 2 thay thế vị trí của Leeteuk trên “Strong Heart”