0

IU, Suzy (Miss A), Ga In (BEG) sẽ xuất hiện trên chương trình “Go Show”.