0

Jin Se Yeon xác nhận tham gia “Doctor Stranger” bên cạnh Lee Jong Suk, Kang So Ra, v.v…