0

Jisook (Rainbow) đã từng nhầm tưởng Krystal (f(x)) là người lạnh lùng