0

Key nói về cách mình được tuyển vào SM Entertainment + Shindong nói về ấn tượng đầu tiên