0

Kris bắt đầu quay phim ở Cộng hòa Séc + bắt đầu quá trình hòa giải với SM vào tháng tới