0

MBLAQ Mir nói anh và Kara Nicole vẫn sẽ chỉ là bạn nếu họ bị bỏ lại trên đảo hoang