0

Mir của MBLAQ là một trong những thành viên chung cuộc của “Laws of the Jungle 2”