1

Những hình ảnh đầu tiên của Lee Bo Young và Baro trong “God’s Gift – 14 Days”