0

SeungRi quỳ gối xin Yang Hyun Suk cho cả hai team cùng debut