1

Song Joong Ki áy náy vì để Park Bo Young quảng bá movie một mình