3

Sulli của f(x) và Sangchoo của Mighty Mouth “thanh toán” nhau trong WC nam