0

Suzy lẻ loi ở Grand Bell Awards vì Lee Jae Hoon không đi cùng cô ấy