0

T-ara nói về sự nổi tiếng của họ tại Nhật Bản trong sự kiện được truyền dẫn trực tiếp cho MV ‘What Should I Do’