0

Taeyeon, Tiffany, Minho, Doojoon, Yonghwa và Oh Sang Jin làm MC cho “Golden Disk Award”