0

Wooyoung (2PM) từng bị IU chơi và cần sự giúp đỡ của Seulong (2AM) để thân với IU