0

Yang Hyun Suk đảm bảo rằng ông sẽ giải tán đội thua trên chương trình ‘ WIN ‘